close
تبلیغات در اینترنت
چکیده ای ازکتاب اثبات زنده بودن امام زمان(عج)

اثبات وجود امام مهدی عج

برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
قالب جدیدی برای وبلاگتان نیاز دارید؟!!
شهرقالب !
دنبال مطالب تفریحی هستید؟!
بخش تفریحی!
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 318
کل نظرات : 696
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 11
آمار بازدید
آی پی امروز : 20
آی پی دیروز : 11
بازدید امروز : 107
باردید دیروز : 30
ورودی امروز گوگل : 3
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 187
بازدید ماه : 577
بازدید سال : 7,838
بازدید کلی : 58,621
مشخصات
آی پی : 54.163.42.154
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : ایلیا
بازدید : 4081


اثبات زنده بودن امام زمان (عج)از طریق:
الف)عقل:
الف:مطلبي که مسلم است اين مي باشد که هميشه پولهاي تقلبي مشابه پولهاي اصلي است وپولي که
اصلي آن وجودندارد تقلبي آن هم وجود ندارد پيداشدن کساني که خودرا حضرت مهدي معرفي
نموده اند (که البته دروغگو بوده اند)خوداشاره به اين مطلب دارد که حتما امام زماني وجود دارد
که نمونه تقلبي آن موجود مي باشد
ب:روزي امام صادق(ع)ازشاگردش هشام پرسيد آيابه من نمي گوئي که باعمرابن عبيد چه کردي
وچگونه ازاوسوال پرسيدي؟هشام گفت:خبربه من رسيدکه عمرابن عبيددرمسجدمي نشيندوسخنان
زهرآگيني برضدامامت مي زند.اين مطلب برمن گران آمد.پس به سوي اوحرکت نمودم جمعيت
.
برای دانلود مقاله مختصر اثبات وجودامام زمان (عج)اینجا کلیک کنید


الف)عقل:

الف:مطلبي که مسلم است اين مي باشد که هميشه پولهاي تقلبي مشابه پولهاي اصلي است وپولي که
اصلي آن وجودندارد تقلبي آن هم وجود ندارد پيداشدن کساني که خودرا حضرت مهدي معرفي
نموده اند (که البته دروغگو بوده اند)خوداشاره به اين مطلب دارد که حتما امام زماني وجود دارد
که نمونه تقلبي آن موجود مي باشد
ب:روزي امام صادق(ع)ازشاگردش هشام پرسيد آيابه من نمي گوئي که باعمرابن عبيد چه کردي
وچگونه ازاوسوال پرسيدي؟هشام گفت:خبربه من رسيدکه عمرابن عبيددرمسجدمي نشيندوسخنان
زهرآگيني برضدامامت مي زند.اين مطلب برمن گران آمد.پس به سوي اوحرکت نمودم جمعيت
زيادي راديدم که به دور اوحلقه زده بودند من درميان جمعيت گوشه اي رااختيارنمودم وسپس
خطاب به اوگفتم ايها العالم آيااذن مي دهي ازمسائلي سوال کنم؟گفت:آري .به اوگفتم آياچشم
داري؟گفت:آري وباآن رنگها واشخاص رامي بينم.گفتم آيابيني داري ؟گفت آري.گفتم:آياگوش داري ؟گفت:آري وباآن صداها رامي شنوم.گفتم:آياعقل داري ؟گفت:آري .گفتم:باآن چه
مي کني ؟گفت:آن چه براين جوارح نام برده شده وعرضه مي گردد،باعقل آنهاراتشخيص مي دهم
يعني باعقل تشخيص مي دهم اين امرواردشده رابايدباگوش شنيد،ياباچشم ديد.گفتم آياباوجوداين جوارح ازعقل بي نيازهستيم يانه ؟گفت:خير.گفتم چگونه بي نيازنيستيم درحالي که
اين اعضاوجوارح سالم وصحيح اند ؟گفت:پسرم ،جوارح وقتي شک
کنند درچيزي که بوئيده يا چشيده اند،آنرا به عقل ارجاع داده ويقين پيداشده وشک باطل
مي گردد.گفتم پس خداوندمتعال،اعضاوجوارح تورابي رهبر به حال خودرهاننموده بلکه براي آن
امامي قرارداده تاافعال آنها راتصحيح نموده وشک آنها رابه يقين مبدل کندچه طورمي شود تما م
مخلوقات رادرحيرت وشک واختلاف گذارده وبراي انها امامي معين ننموده باشد،تادروقت شک
وترديد به اومراجعه نمايندواوحيرت وشک رابرطرف نمايد هشام مي گويد :عمرابن عبيد ساکت شد
وتامن درمجلس بودم کلامي نگفت .امام صادق(ع)فرمودند:اي هشام به خداسوگند اين سخنا ن
{ درصحف ابراهيم وموسي نوشته شده است{علل الشرايع ج ۱
ج:چون دنيا قرارگاه طايفه ها ومحل نزاع وفساد بني آدم است پس هميشه بايد يکي ازحجت ها ي
خدادراين عالم باشد چه درزمين ظاهرباشدچه غايب تاحفظ کتاب خداوند وسنت حضر ت
محمد (ص)نمايد وشريعت راتعليم بندگان خدادهد
د:ماانسانها داراي آفريننده اي هستيم که وجودش برتر ازتمام آفريدگان است واوحکيمي است که
امکان ندارد با بعضي آفريده هايش به طور مستقيم صحبت نمايدواوبامخلوقاتش بحث وگفتگونمايد
وآنان بااواستدلال کنند پس خداوند براي حل اين موضوع سفيراني درميان خلق قرار داده است
که مردم را به مصالح ومنافعشان وبه آنچه بقاي آنها درآن است وبا ترک آن نابود مي شوند
راهنمائي کنند
ه)چگونه مي توان باورنمود خداونددشمن قسم خورده اي به نام شيطان ونفس سرکشي به نام نفس
اماره براي آدمي گذاشته است اما درعوض امامي که باعث هدايت يافتن انسانها مي شو د
رانگذاشته باشد
خلاصه اينکه هيچ سازمان وجامعه اي بدون رياست ورهبري نمي تواند به بقاخودادامه دهد
ب)ازطريق قرآن:
الف)ازسوره قدربه خوبي استفاده مي شود که ملائکه هرسال در شب قدر به جهت کاري برزمين
فرود مي آيند{ ماقرآن رادرشب قدرنازل نموديم.وتوچه مي داني شب قدر چيست شب قدربهترازهزارماه است
فرشتگان وروح درآن شب به اذن پروردگارشان براي تقديرهرکاري نازل مي شوند}
سوال اين است که ملائکه وروح که هرسال درشب قدربرزمين فرود مي آيند
بعدازرسول خدا(ص)برچه کسي وارد مي شوند باکمي دقت متوجه مي شويم که درهرزمان بايد
امامي معصوم باشد تا ملائکه براونازل شوند .اين سوره ازجمله سوره هاي است که اشاره به وجود
امام درهرزماني راداردتاآنجاکه امام باقر(ع)درباره اين سوره فرموده اند:اي جماعت شيعه،بادشم ن
( خودباسوره انا انزلنا محاجه کنيد که پيروز خواهيد شد(موعود شناسي ص ۲۸۸
ب:دراينجا برخي ازآياتي که اشاره به وجود امام درهرزماني رادارد آورده ايم:
الف)خداوند متعال خطاب به پيامبرش فرموده است :همانا تو بيم دهند ه اي وبراي هر قومي
هدايت گري است(سوره رعد/آيه ۷)ازاين آيه به طور روشن استفاده مي شود که براي هرقومي
ودرهرزمان ،هدايت کنند ه اي است امام باقر(ع)درتفسيراين آيه مي فرمايد:براي هرزماني اما م
( وهادي است که مردم رابه آنچه پيامبرخدا(ص)فرموده دعوت مي کند(موعود شناسي ص ۲۱۹
ب)برخي ازآيات قرآن دلالت براين دارد که،خداوندشخصي راشاهد اعمال قرارداده است تارو ز
قيامت شاهدوگواه برآنان باشد.براي نمونه خداونددرسوره نحل ايه ۸۴ فرموده اند:
{به خاطربياوريدروزي راکه ازهرامتي گواهي برآنان برمي انگيزيم}
توجه به اين نکته مهم است که کوه وزمين واعضاي بدن و...براعمالي که انجام مي دهيم درروز قيامت
شهادت مي دهنداما منظورخداوندازشاهد وگواه دراين آيه اينها نيست چراکه خداوند دراين آيه
.فرموده اند:به خاطر بياوريد روزي راکه ازهرامتي گواهي برآنان برمي انگيزيم.
آري درروز قيامت براي هرامتي يک گواه وجود دارد
مثلا گواه مردم زمان پيامبر(ص)خودپيامبر(ص)مي باشند وگواه مردم اين زمان حضر ت
مهدي(عج).وامايكي دلايل مابراي اينکه مي گوئيم امام مهدي (ع)گواه براعمال مردم هستند آيه
۱۴۳ سوره بقره مي باشدخداونددراين آيه فرمود ه اند:
وبه دين گونه ماشمارايک امت معتدل وميانه قرار داديم
تاشاهدبرمردم باشيدورسول خدا(ص)هم شاهدبرشما باشدبا توجه به اينکه همه افراد امت اسلامي عدالت وآگاهي لازم براي شهادت دادن راندارند بنابراين
مرادازامت درآيه بعضي افراد مي باشد نه همه مردم .همان گونه که مدح قرآن درباره کساني که با
پيامبرند{اشداعلي الکفار}شامل همه نمي شود زيرامنافقان نيزباپيامبربوده اندعلاوه برآنکه بسياري
ازافرادامت اسلامي کساني هستندکه به خاطر گناه وخطاهايشان گواهي دادن آنها حتي در
دادگاه هاي دنيا مورد قبول نمي باشد حال چگونه مي توانيم بگوئيم همه ي
افرادلياقت شهادت وگواهي دادن درروزقيامت رادارند.
امام باقر(ع)درتفسيراين آيه فرموده اند :مرادازامت وسط که شاهد هستند تنها ما ائمه هستيم
ج)زمين هيچگاه خالي ازحجت نيست:
بانگاهي به آيات زير آدمي به اين نکته مهم مي رسد که هيچگاه زمين خالي ازحجت نبوده است:
الف)نحل/ ۳۶ :مادرهرامتي رسولي برانگيختيم که خداي يکتا رابپرستيد
ب)يونس/ ۷۴ :آنگاه بعد ازنوح پيغمبراني رابه امامتشان فرستاديم
پ)يونس/ ۷۵ :آنگاه بعدازآن رسولان موسي وهارون را
ث)توبه/ ۱۱۹ :اي مومنين تقواپيشه کنيد وهمراه با صادقين باشيد
امام رضا(ع)درباره کلمه صادقين دراين آيه فرموده اند:صادقين همان ائمه اند
ج)نسا/ ۵۹ :(اطيعوالله واطيعوالرسول واولي الامرمنکم)خداورسول وصاحبان امري راکه ازميان خود
شماست اطاعت کنيد....از اين آيه به خوبي استفاده مي شود که درهرزماني بايد معصوم ي
باشدتااورااطاعت کنند
خ)يونس / ۴۷ :وبراي هرامتي رسولي است
ح)انعام/ ۱۳۰ :آنگاه خداگويد اي گروه جن وانس،مگربراي هدايت شماازجنس خودشمارسولاني
نيامدکه آيات مرابراي شمابخوانند وشماراازمواجه شدن بااين روز سخت بترسانند
د)فاطر/ ۲۴ :هيچ امتي نيست مگرآنکه درميان آنان پيامبري براي هشدارآمده استويکي ازدلايل فرستادن اين رسولان رامي توان گفت اتمام حجت است چنانچه درآيه زيربه آن اشار ه
شده است
طه/ ۱۳۴ :اگرماقبل ازپيام انبيا مردم راهلاک کنيم زبان به اعتراض گشوده مي گويند :
اي خداي ما ، توکه ازراه ما راضي نبودي چراپيامبرورسولي براي ما نفرستادي تاماراقبل
ازآنکه به ذلت وبدبختي برسيم هدايت کند
پس خداوند حداقل براي اتمام حجت هم که شده دراين چند قرن بايدامامي روي زمين گذاشته باشد
ذ)انعام/ ۳۸ :وهيچ جنبنده اي درزمين وهيچ پرنده ايکه با دو بال خويش پرواز مي کن د
نيست،مگراينکه آنهانيزگروهاي هستندمانند شما
بنا به گفته ي دانشمندان تمامي جانداران داراي رهبر هستندتمام دسته هاي گوزنها
،شيرها،زنبورهاو....و...و..داراي رهبرند اگربه پروازدسته جمعي پرندگان توجه کرده باشيد متوجه
شده ايد که يکي ازآنها درجلوي همه آنها پرواز مي کند طبق اين آيه حيوانات گروهاي مانندما
هستند پس ازآنجائي که حيوانات داراي رهبرند پس انسانها نيزبا يد درهرزمان داراي امام وهداي ت
کننده اي باشند
ر)تغابن/ ۸:پس به خدا ايمان آريد وبه رسول وبه نوري که فرو فرستاده ايم
امام باقر(ع)فرموده اند:سوگند به خداآن نور ،نورامامان ازآل محمد(ص)تاروزقيامت مي باشد
ز)خداونددرسوره انفال آيه ۳۳ خطاب به حضرت محمد(ص)فرموده اند:{تاتودرميان مردم هستي
مردم راعذاب نخواهم نمود}خب پيامبر که ازدنيارفته اند پس چراعذابي نازل نشده است؟؟
جواب اين سوال ساده است حتمابعدازفوت پيامبر(ص)شخصي بوده است
که همچون پيامبرصاحب کمال بوده است براي درک بهتراين جواب توجه به اين حديث مهم است که
.پيامبر(ص)فرموده اند:ستارگان امان اهل آسمان هستندواهل بيت من امان اهل زمينند
پس طبق اين آيه وروايت بايد فردي ازاهل بيت پيامبر(ص) روي زمين باشد تامردم ازعذاب
خداونددرامان باشند
ل)قصص/ ۵۹ :وپروردگارت قريه ها رانابود نمي کند مگراينکه درميان آنها پيامبري برانگيزد که آيا ت
مارابرآنان تلاوت کند وماهيچ آبادي راهلاک ننموديم مگرآنکه اهل آن ظالم بودندخلاصه وجود اما م آنقدرمهم است که وقتي حضرت موسي براي مدتي کوتاه براي مناجات به کوه
طوررفت برادرش هارون رابه عنوان جانشين خود گذاشت
ج)احاديث معتبراهل سنت:
الف)يکي ازاحاديثي که حتي برخي ازعلماي اهل سنت ازجمله عبدالله ابن عمر ابن خطاب آنرانقل
نموده اند اين حديث پيامبر (ص)است که پيامبر(ص)فرموده اند :هرکس بميرد وامام زمانش ر ا
نشناسد به مرگ جاهليت مرده است
طبق اين حديث مي توان گفت درهرزماني يک امامي وجود دارد که اگر مردم اورانشناسند به مر گ
جاهليت مرده اند
ب)يکي ازاحاديث معتبر که شيعه وسني آنرانقل نموده اند حديث ثقلين است که دراين
حديث پيامبر( ص)فرموده اند :من درميان شما دوچيزگرانبها به جاي مي گذارم کتاب خداوند واهل
بيتم را.اين دوهرگزازهم جدانمي شوند تابرحوض کوثر برمن واردشوند ازاين دو پيشي نگيريد که
هلاک مي شويد وبه آنها چيزي نياموزيد زيراازشما داناترند
اين حديث به صراحت مي گويد:
اولا:پيامبردوجانشين براي هدايت امتش به جاي گذاشته است :يکي قرآن وديگري اهل بيتش
ثانيا :هردوجانشين ماندگارندتاروزقيامت وهرگزازهم جدانمي شوند
.ثالثا:پيامبردستورداده به اين دوچنگ بزنيم تاازگمراهي درامان باشيم
حال اگررهانمودن دوچيزگرانبها رابه جدانشدن آنها ازيکديگر پيوندبزنيم
اصل مهمي به دست مي آيد وآن اين است که
درهرزماني حجت وامامي ازاهل بيت وجوددارد که هيچ گاه ازقرآن جدانمي شود .
يکي ديگرازاحاديثي که شيعه وسني آنرا نقل نموده انداين حديث پيامبر(ص)است که
پيامبر(ص) فرموده اند:اهل بيت من همچون کشتي نوح هستند هرکس برآنها سوارشد نجات يافت
وهرکس ازآن روي برگردانيدغرق گرديد. همچنين پيامبر(ص)فرموده اند:امت من ۷۳ فرقه خواهدشدوتنها يک فرقه آن اهل نجات است
بادانستن اين دوحديثي که اهل تسنن آنرا نقل نموده اند دوعقيده زير رابررسي مي کنيم عده اي
ازاهل تسنن معتقدند که اکنون حضرت مهدي (عج)زنده نيست !وهمچنين مي گويندتوسل به ديگرا ن
شرک است
اگرفرض رابراين بگذاريم که دوعقيده بالا صحيح است .ازآنجائي که هزارواندي سال است که
حضرت مهدي (عج)زنده نبوده اندوتوسل به ديگران نيز شرک است
پس مردم براي اينکه مشرک نباشند نمي توانستند ازاهل بيت (ع)کمک بگيرند پس يعني اينها اهل
نجات نبوده اند يعني دراين چندقرن به دليل اين که خداوند امامي راروي زمين نگذاشته است
ميلونها انسان جهنمي شده اند
نه اين عقايد کاملا اشتباه است چراکه خداوند مهربان است
د)تامل نمودن:
. خداوند درقرآن فرموده اند:من جن وانس رانيافريدم مگر براي اينکه مرا به يکتائي پرستش کنند
آري خداوند درهيچ جاي قرآن نفرموده است من انسانها راخلق نمودم براي اينکه به مرگ جاهليت
بميرندويااينکه آنها راعذاب کنم.حال برخي ازاحاديثي که
علماي اهل سنت درکتابهايشان آورده اند رادرزيرنقل مي کنيم وخود قضاوت کنيد
احمد،درمسندش ج ۱ص ۲۱۶ به نقل ازپيامبر(ص)چنين آورده است:
آنکه بميرد وبراواطاعت امامي حق نباشد به مرگ جاهليت مرده است
طياسي درمسندش (چاپ حيدرآباد ص ۲۵۹ )به نقل ازپيامبر چنين آورده است:
کسي که بميرد ،بي آنکه امام حق داشته باشد ،به مرگ جاهليت ازدنيا رفته است
حاکم همين رادرمستدرکش چنين آورده است:آن که بميرد وبرعهده اش پيروي امام مردم حق پرست
نباشد مرگش به جاهليت است حاکم با شرط شيخين(بخاري ومسلم)اين حديث راصحيح مي داند
مسلم درکتاب الاماره باب الامر بلزوم الجماعه ،عندالظهور الفتن ج ۶ص ۲۲ ازرسول خدا(ص)چنينروايت آورده است آن که بميرد وبرعهده اش بيعت امام حق نباشد به مرگ جاهليت مرده است
خداوندکه بسيار بخشنده ومهربان است آياممکن است بعدازوفات امام حسن عسگري (ع)تاالا ن
شخصي رابه عنوان امام برروي زمين نگذاشته باشداگراين طور باشد تاالان ميلونها انسان به مر گ
جاهليت مرده اند !!اين مطلب بامهرباني خداوندجور در نمي آيد
اما جاي تعجب دارد چرا درحالي که خودعلماي اهل سنت خواسته يا
نا خواسته اشاره به وجود امام درروي زمين نموده اندچرا اکنون مي گويند
امام مهدي (ع)بدنيا نيامده است
ب)خداوند:درحديث قدسي فرموده اند :يامحمد هرگززمين راتهي نمي گذارم ازعالمي که مردما ن
ازاومرا باز شناسند وفرمانم برند وبه راهم درآيند ومايه ي رستگاري آنان باشد درآن هنگام که
پيامبري رفته است تا آنگاه که پيامبري پسين برخيزدچنين نيست که درزمين ابليس رابازگذاشته باشم
تاهرکس را خواهد گمراه کند ولي کسي رانگمارم که حجتم باشدومردمان رابسويم بخواند وبه راهم
درآورد وازکارم آگاه باشد من براي هرمردمي راهنمائي گماشتم تاخوبان راراه نماييد وبدان
راحجتي باشد .(احاديث قدسي ص ۲۳ )بله خداوندعادل است اگرنوزاد قادربه حفظ جان خود نيست
خداونددرعوض پدر ومادررابراي حفظ جان نوزاد گذاشته است واگر ابليس
(دشمنش)راتاوقت معلوم زنده نگه مي دارد درعوض حجتي هم (دوستش) براي هدايت مردم زند ه
نگه داشته است.
برای دانلود مقاله مختصر وجودامام زمان (عج)اینجا کلیک کنید


نظرات کاربران

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
این نظر توسط مریم در تاریخ 1392/9/11 و 17:52 دقیقه ارسال شده است

سلام.خواستم از مطلب خیلی خوبتون در مورد اثبات وجود حضرت مهدی تشکر کنم خیلی خوب بود.اجرتون با آقا.بااجازتون ازش کپی گرفتم.
یه خواهش دارم از همه کسایی که این نظرمنو میخونن تروخدا واسه جوونامون دعاکنین وضع خیلی خرابه چیزیایی میبینم و میشنوم که باخودم میگم حیف امام زمانمون که به خاطرماگریه میکنه و پیش خدا طلب بخشش میکنه....
اللهم الجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المسارعین الیه...

این نظر توسط بیشتر ندانید... در تاریخ 1390/3/17 و 14:52 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست من
راستش مجالی برای بررسی این موضوع ندارم
یا علی

این نظر توسط بیشتر ندانید... در تاریخ 1390/3/17 و 12:54 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز
با مطلب
"احکامي که مردم فکر ميکنند(قسمت10)"
به روزم
منتظر حضور گرمتون هستم

این نظر توسط poorya در تاریخ 1390/3/17 و 2:22 دقیقه ارسال شده است

سلام ببخشید که منو مرتضی جوابتونو ندادیم.اخه مرتضی سربازی-

اقا وب جدیدمون ساخته شده.اما اینبار درباره ی هر موضوعی-بخصوص امام زمان-به زودی خیلی مطلب توسایت میبینی-درضمن خوش حال میشم اگه تالارگفتمانو تد دست یگیریو بپه های امام زمانیواونجا جمع کنیو عشق به امام زمانورایج کنی.منتظرت هستیم

این نظر توسط غلام علی در تاریخ 1390/3/16 و 20:15 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز
بنر رو خاطرم نیست با چی طراحی کردم
مال چند سال پیشه
چیزهایی که تو صفحا اول می بینی طراحی خودم نیست
از سایتهایی مثل Aviny.com بر می دارم
التماس دعا

این نظر توسط بیشتر ندانید... در تاریخ 1390/3/14 و 23:04 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز
با مطلب
"احکامي که مردم فکر ميکنند(قسمت8)"
به روزم
منتظر حضور گرمتون هستم

این نظر توسط بسیج دانشجویی رهروان نور اسکو در تاریخ 1390/3/13 و 23:09 دقیقه ارسال شده است

خرداد همیشه بار غم بر دوش ما نهاده است وما صبوری پیشه کرده ایم . سالگرد رحلت امام ، سالگرد بیعت ومیثاق است ، با آنچه امام بر سر آن جان باخت وشهدا خود را برای سلامت ماندن آن ایثار کردند یعنی پیمان با رسول اسلام وانقلاب و راه تو ای روح خدا در زمین و میان عاشقانت تداوم یافت وخلف صالح تو خامنه ای عزیز با صلابت ودرایت ومحبوبیت ومحور ووحدت مظهر ولایت گشت .

ای مهربان پدر ، ای امام ! شفیع ما باش تا در دنیا از خط اسلام جدا نشویم ودر آخرت از صراط نلغذیم . دستمان را بگیر . بر دلهایمان بتاب ، جانمان را برویان وراهمان را بنمایان

این نظر توسط بیشتر ندانید... در تاریخ 1390/3/13 و 0:26 دقیقه ارسال شده است

سلام
وب خوبی دارین
با مطلب
"احکامي که مردم فکر ميکنند(قسمت6)"
به روزم
منتظر حضور گرمتون هستم

این نظر توسط سید محمد باقر پوسایی در تاریخ 1390/3/1 و 17:37 دقیقه ارسال شده است

1. خواجه كلان شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 73 ینابیع المودة و علامه سمهودی شافعی در جواهر العقدین و ابن حجر مكی در صواعق محرقه و طبرانی در اوسط از ابو ایوب انصاری و علی بن هلال (به مختصر تفاوتی در الفاظ و عبارات) نقل نموده اند كه در مرض موت رسول اكرم(ص) فاطمه(س) گریه می كرد رسول اكرم فرمود "ان لكرامة الله ایاك زوجك من هو أقدمهم سلما و اكثرهم علما" آنگاه فرمود خداوند متعال نظر فرمود بر اهل زمین پس مرا اختیار نمود پیغمبر مرسل آنگاه نظر دیگر فرمود علی را برگزید به وصایت پس به من وحی نمود كه تو را تزویج نمایم به او و قرار دهم او را وصی خودم.
"یا فاطمة منا خیرالانبیاء و هو أبوك و منا خیر الاوصیاء و هو بعلك و منا خیر الشهدا و هو حمزة عم ابیك و منا من له جناحان یطیر بهما فی الجنة حیث شاء و هو جعفر ابن عم ابیك و منا سبطا هذه الامة و سیدا شباب اهل الجنة الحسن و الحسین و هما ابناك و الذی نفسی بیده منا مهدی هذه الامة و هو من ولدك"
(یعنی: یا فاطمه از ماست بهترین انبیاء و او پدر تو می باشد و از ماست بهترین اوصیا و او شوهر تو می باشد و از ماست بهترین شهدا و او حمزه عموی پدر تو می باشد و از ماست كسی كه برای او است دو بال كه پرواز می كند با آنها در بهشت و او جعفر پسر عموی پدر تو می باشد و از ما است دو سبط این امت و دو سید جوانان اهل بهشت حسن و حسین و آنان پسرهای تو هستند به آن خدائی كه جان من در ید قدرت او است از ما است مهدی این امت و او از اولاد تو می باشد)
2. شیخ الاسلام حموینی در فرائد السمطین و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 77 ینابیع الموده از عبایة بن ربعی از جابر بن عبد الله انصاری نقل می كند كه رسول اكرم(ص) فرمود: "انا سید النبیین و علی سید الوصیین و ان اوصیائی بعدی اثنا عشر اولهم علی و آخرهم القائم ا لمهدی(عج)" (یعنی من آقای انبیاء و علی آقای اوصیا می­باشد و به درستی كه اوصیاء من بعد از من دوازده نفرند اول آنها علی و آخر آنها قائم مهدی می باشد)
3. از سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی نقل می كنند كه گفت وارد شدم بر رسول اكرم(ص) دیدم حسین بر پای آن حضرت نشسته و پیوسته دو طرف صورتش را می بوسد و می فرمود: "انت سید بن السید اخو السید و انت امام بن الامام و انت حجة بن الحجة أخو الحجة ابو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدی(ع)" (یعنی: تویی سید پسر سید و توئی امام پسر امام برادر امام و توئی حجة پسر حجة و برادر حجة و پدر حجتهای نه گانه كه نیمی آنها قائم مهدی می باشد).
4. و نیز شیخ الاسلام حموینی در فرائد از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می كند كه رسول اكرم(ص) فرمود: "ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی الاثنا عشر أولهم علی و آخرهم ولدی المهدی فینزل روح الله عیسی بن مریم فیصلی خلف المهدی و تشرق الارض بنور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب" (به درستی كه خلفا و اوصیا من و حجتهای خدا بر خلق بعد از من دوازده نفرند اول آنها علی و آخر آنها فرزند من مهدی است پس نا زل می گردد عیسی بن مریم روح الله پس نماز می گذارد عقب مهدی روشن می كند (آن مهدی) زمین را به نور خدا و می رساند سلطنت او را به مشرق و مغرب).
اسناد:
1. خواجه كلان حنفی در باب 79
2. حافظ ابن حجر مكی در صفحه 127 صواعق محرقه بعد از شرح حالات حضرت عسكری امام یازدهم
3. شیخ سلیمان بلخی حنفی از باب 71 تا باب 86
4. محمد بن طلحه شافعی در مطالب السئول فی مناقب آل الرسول
5. شیخ صلاح الدین صفدی در شرح الدائره
6. خواجه كلان بلخی حنفی در ‌آخر باب 79 ینابیع الموده بعد از نقل اقوال اكابر علماء عامه
7. ابوعبدالله فقیه محمد بن یوسف گنجی شافعی در كتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان در آخر باب 20
8. یوسف سبط ابن جوزی در ص 204 تذكرة خواص الامه فی معرفة الائمة
9. محمد بن طلحه شافعی در باب 12 مطالب السئول فی مناقب آل الرسول با دلائل بسیاری اثبات وجود حضرت مهدی(عج) را می نماید.
برگرفته از کتاب:شبهای پیشاور به نویسندگی سلطان واعظین شیرازی ص 78 تا ص 85
منبع:www.mposaiy.mihanblog.com

این نظر توسط نیروی امنیتی در تاریخ 1390/1/20 و 14:08 دقیقه ارسال شده است

سلام اخوی

داداش من خسته نباشی این خبر مال 3 ماه پیشه اینا قدیمه .یه آدرس وبلاگ گذاشتم یه نگاه بهش بکن مال خودمه مطلب همین چیزی که تو میگی اونجا هست.

شمایی که میخوای جلد دوم کتاب زنده بودن امام زمان رو بنویسی بعیده که انقدر جامعه و تحولات اخرالزمانی عقب باشی .
عبدالله دوم (پادشاه اردن) : 1. محققین شک ندارن که این آقا سفیانیه و با ارتشی در برابر امام زمان مهدی فاطمه قد علم میکنه .
2.چند روز پیش از احمدی نژاد و مشایی درخواست کرده که به ارتش من بپوندید .که من میخوام قیام کنم و دنیا رو از ظلم و ستم نجات بدم .

باید توی هر زمینه اطلاعات داشته باشی.
2تا استاد بهت معرفی میکنم حتما کتابها و سی هاشون رو بخن و گوش بده .1 .استاد سروستانی.2.استاد رائفی پور(استاد بنده)

این دو شخص اطلاعاتشون در این زمینه ها تکه.در حال حاضر 5000 وبلاگ شناسای شدن که دارن پادشاه اردن رو امام زمان معرفی میکنن .
با سند و لیست و اسامی وبلاگ ها که گفتن نگین.

توی اردن و باقی کشور ها که دیگه بدتر.

یا علی مدد
التماس دعا(شهادت)

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره سایت

Profile Pic
بانو! دوست دارم بدانی که اگر همه هستی شهادتت را افسانه بدانند تا آخرین نفس فریاد خواهم زد که شهادتت حقیقتی است به روشنی روز و قاتلانت را تا ابد نفرین خواهم کرد.
اطلاعات کاربری و عضویت سریع

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :


عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
اسکریپتهای اختصاصی

Code Center

کدستان